לוגו ספורטיקס

תקנון הגרלת מאמאצחיק

תקנון ותנאי שימוש להשתתפות במבצע ספורטיקס מאמא מצחיק (להלן: "המבצע")

1.                       הגדרות:

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת המבצע" –    ספורטיקס בע"מ ח.פ. ____________  .

"המבצע" –              מי שיקיים את השלבים שיש לבצע לשם השתתפות במבצע (מפורטים בסעיף 5 לתקנון זה) יוכל להשתתף ולזכות בסופ"ש במלון כרמים או בשובר בסך 1,500 ש"ח בזארה או בארוחת שף עד הבית  (ראו הגדרת פרס) בהתאם להוראות תקנון זה, הנערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

"משתתף" –             כל מי שהתקיים לגביו כל האמור להלן: 1. אדם שמלאו לו 18 שנים וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) 2. המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון ומילא אחר כל תנאי התקנון 3. קיום כל השלבים שיש לבצע לשם השתתפות במבצע כאמור בסעיף 4.2 בתקנון זה. 4. המשתתף אינו עובד בקבוצת מיטב דש ו/או בן משפחה של עובד בקבוצת מיטב דש.

"מועמד לזכייה" –    משתתף אשר עמד בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.

"זוכה" –                  משתתף שפרסם תגובה לפוסט של ספורטיקס בעמוד הפייסבוק של מאמאצחיק וזכה לכמות הלייקים הגבוהה ביותר כאמור בתקנון זה ואשר עומד בכל הוראות תקנון זה.

"הפרס" –                סופ"ש במלון [חדר זוגי במלון כרמים בשווי 3000 ₪  או שובר בסך 1,500 ש"ח לרשת החנויות זארה או שובר לארוחת שף עד הבית בשווי 1000 ש"ח  (בסך הכול יוגרלו 3 פרסים אחד מכל סוג) לאחר שאומתו פרטי הזכייה בהתאם לתקנון, או במועד סמוך לכך מטעמים לוגיסטיים והכל בכפוף לעמידה בהוראות תקנון זה.

מובהר כי תנאי הפרס יימסרו לזוכה עד 7 ימי עסקים ממועד סיום המבצע,  והחברה תהיה רשאית לקבוע תנאים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 

"המפקח" –             המפקח על המבצע, בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977, יהיה עו"ד יונתן מודריק, ממיטב דש השקעות בע"מ, מרחוב ששת הימים 30, בני ברק, ישראל, ו/או מי שימונה מטעמו.

2.                       פרשנות

2.1          המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.

2.3          החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

2.4          סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.

2.5          החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע המפורסם למשתתף יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח).

3.                       תקופת המבצע

3.1          החל מיום 18 לחודש אוגוסט, 2021, ועד ליום 24 לחודש אוגוסט, 2021 (להלן: "תקופת המבצע").

3.2          מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, ללא כל הודעה מוקדמת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.                       אופן ההשתתפות במבצע

4.1          הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם בפוסטים בפייסבוק. החברה שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

4.2          השלבים שיש לבצע לשם השתתפות במבצע:

4.2.1         פרסום תגובה לפוסט המבצע שיפורסם על ידי החברה בעמוד הפייסבוק של מאמאצחיק .

4.2.2         מתן הסכמה לקבלת פרסום ומידע שיווקי מעורכת המבצע ומחברות בקבוצתה ואי הסרת  ההסכמה עד למועד סיום המבצע.

4.3          ויודגש, תנאי מוקדם להשתתפותו של כל משתתף במבצע ולזכייתו בפרס הוא עמידה בכל התנאים המפורטים בהגדרת משתתף שבתקנון זה וכן התנאים המצטברים הבאים:

4.3.1         המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון.

4.3.2         קיום כל השלבים שיש לבצע לשם השתתפות במבצע כאמור בסעיף 4.2 לעיל.

4.4          בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר לאמור לעיל.

 

5.                       בחירת הזוכה:

5.1           הזכייה בפרס תהיה באמצעות בחירת התגובה לפוסט שקיבלה את מירב הלייקים לאחר סינון תגובות רלוונטיות עד ליום 13.09.21.

5.2           הבחירה תעשה ע"י צוות מאמא מצחיק , נציגי מיטב דש ונציגי ספורטיקס

5.3           התגובה שתקבל את מספר הלייקים הגבוה ביותר תזכה בסוף שבוע במלון כרמים. התגובה שתקבל את מספר הלייקים השני בגובהו תזכה בשובר בסך 1,500 שקלים לזארה והתגובה שתקבל את מספר הלייקים השלישי בגובהו תזכה בשובר לארוחת שף.

5.4           ככל שיהיו מספר תגובות להן ניתן מספר "לייקים" זהה תבחר התגובה שיצרה "מיני שרשור" הארוך ביותר.

5.5           מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות בפרס אחד בלבד בתקופת המבצע וכי מלאי הפרסים מוגבל.

5.6           החלטה בדבר הזוכים במבצע אינה ניתנת לערעור או להשגה כלשהם.

5.7           מובהר כי פוסטים אשר יכללו תוכן פוגעני, גזעני, מיזוגני, הומופובי, או הפוגע במוניטין של ספורטיקס ו/או חברות מקבוצת מיטב דש לא ישתתפו במבצע ולא יהיו זכאים לקבל את הפרס, אף אם קיבלו את מספר הלייקים הגבוה ביותר.

6.                       המועמדים לזכייה:

6.1            על המועמד לזכייה לעמוד בכל התנאים הבאים:

6.1.1         המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.

6.1.2         מובהר, כי מועמד לזכייה אשר יתגלה שלא עמד בתנאי התקנון ו/או כי זכאותו הושגה במעשה מרמה – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

6.2          למען הסר ספק, מובהר כי רישומי עורכת המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים ו/או לכל עניין אחר במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.

7.                       הודעה על דבר הזכייה:

7.1   לאחר שתוכח זכאותו של המועמד לזכייה, עורכת המבצע תמסור לו באמצעות הודעה בפייסבוקם בדבר אופן מימוש הזכייה (להלן: "הודעה בדבר הזכייה").

7.2   בתאריך 13.09.21 תופיע מודעה בפיסבוק של מאמאמצחיק שיפנה לעמוד הפייסבוק של ספורטיקס . 

7.3           עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי של הפרס ללא כל אפשרות ערעור על כך.

7.4           למען הסר ספק מובהר, כי עורכת המבצע תהא רשאית לפסול וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף או מועמד לזכייה בפרס. משתתף ו/או מועמד לזכייה כאמור, לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

7.5           עורכת המבצע תהא רשאית לדרוש מהזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור הדרושים לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי תקנון זה לרבות אך לא רק תעודת זהות, במקרה והזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את האסמכתא ו/או האישור הדרוש, החברה תהיה רשאית לפסול את אותו זוכה והוא לא יהא זכאי לקבל את הפרס.

7.6           מוסכם בזאת, כי היה והמשתתף הזוכה הודיע לעורכת המבצע בין בעל פה ובין בכתב על רצונו לוותר על הפרס (להלן: "המשתתף המוותר"), אזי, תהא עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף המוותר יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.

7.7           עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.

7.8           עורכת המבצע אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרסים ו/או בקשר עמם והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע בקשר לכך.

7.9           מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את הפרס למועמד שהשיג זכאותו לזכייה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע. כל משתתף המועמד לזכייה במסגרת מבצע זה, יצהיר בכתב, אם תדרוש זאת עורכת המבצע ממנו, כי זכותו זו לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס, הוא ישיבו לעורכת המבצע מיד עם דרישתה הראשונה, מבלי לפגוע בסעדים וזכויות אחרות העומדות לזכות עורכת המבצע על פי כל דין.

7.10       עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, לאחר סיום תקופת המבצע.

8.                       הפרסים ואופן מימושם:

 

8.1           הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה ו/או המרה לא בכסף ולא בשווה כסף.

8.2           ויודגש, פרט לאספקת הפרסים לזוכים, עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות למימוש ו/או שימוש בפרסים שימסרו לזוכים והאחריות ו/או השירות לפרס תהיה בהתאם לתנאים ו/או האחריות המקובלת של ספקית הפרס.

9.                       כללי

9.1           תקנון המבצע הרשמי יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע ובאתר www.sportix.co.il

9.2           עורכת המבצע תהא רשאית לעדכן את פרטי המבצע ו/או תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

9.3           בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.4           עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו, לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.

9.5           ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה. עורכת המבצע לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.

9.6           עורכת המבצע תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.7           ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע וחברות בקבוצתה וכן על בני משפחותיהם וכל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע.

9.8           למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת המבצע לא תהא אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב המבצע ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו במבצע ו/או נזק שנגרם במהלך המבצע.

9.9           כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת המבצע ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

9.10       המשתתף פוטר בזאת את עורכת המבצע, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

9.11       בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע, בכל דרך, או הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין, לרבות חדש ו/או הפרעה למבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ו/או לפסול את השתתפותו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא עורכת המבצע זכאית על פי כל דין.

9.12       המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת המבצע ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכן מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, בקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

9.13       עורכת המבצע תפרסם את שמות הזוכים באמצעות הפייסבוק.

 

 

10.                   ביטול המבצע

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע ו/או את המבצע כולו בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת המבצע רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעלות, תאריך המבצע, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, וכן את אופן חלוקת הפרס, והכול, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בפייסבוק.

 

מובהר, כי שינוי כאמור לעיל, יכנס לתוקפו באופן מיידי ועם פרסום ההודעה על כך בפייסבוק.

 

11.                   אחריות

11.1       למען הסר כל ספק, מוסכם כי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא במקרה של אובדן המידע במערכת המבצע ו/או כל תקלה אחרת וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בציוד מחשב כלשהו).

11.2       ויובהר, במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע בלתי צפוי כאמור, תהיה עורכת הפעילות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לשנות כל תנאי מתנאי המבצע (ע"י הוספה, גריעה או שינוי), לרבות, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם. כל פעולה כאמור, תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב את כל המשתתפים.

11.3       כמו כן, עורכת המבצע לא תהיה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים במבצע זה אשר מקורו בגורמים שאינם בשליטתה לרבות אסונות טבע, מלחמה, שביתה, פעולה רשלנית ו/או של צד שלישי כלשהו וכדומה.

11.4       הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתקלות במבצע ולתוצאותיהן, לרבות אלו שצוינו בסעיפים 11.1 – 11.4 לעיל.

12.                   קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני במבצע (כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך המבצע) הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע.

13.                   דין, שיפוט

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

14.                   שאלות ובירורים

לבירורים שאלות ותמיכה טכנית ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: uzi.gofer@gmail.com

הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך הצלחה רבה.

בודק...